Verbeelden van communiceren

Hugo Meijs

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
A V: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst: iedere onder art. 2 bedoelde overeenkomst .
De opdrachtgever: ieder die met Hugo Meijs een overeenkomst sluit als bedoeld onder art. 2.
Dagen: alle kalenderdagen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten die worden aangegaan door Hugo Meijs op het gebied van o.a. het rollenspelen in een training, het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten, waaronder mede worden verstaan het geven van een training en het coachen van medewerkers. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, dan prevaleren de A V van Hugo Meijs. Iedere overeenkomst wordt door Hugo Meijs aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de A V van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming inhoud en duur van overeenkomsten met Hugo Meijs

Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. 
Overeenkomsten of aanpassingen daarvan komen tot stand zodra Hugo Meijs de door opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en acceptatie dienen bij voorkeur schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 4. Aanvaarding opdracht door Hugo Meijs

Hugo Meijs behoudt zich het recht voor opdrachten van opdrachtgever te weigeren dan wel de opdracht te annuleren, zonder daarbij tot enige vorm van 
schadevergoeding of dergelijke gehouden te zijn, indien bijvoorbeeld de voorgenomen opdracht volgens Hugo Meijs niet zal bijdragen aan de ontwikkelingsvraag van de onderneming van opdrachtgever of dat de motivatie van deelnemers aan een voorgenomen training of bijeenkomst naar het oordeel van Hugo Meijs beneden het vereiste niveau is. Het staat Hugo Meijs in een dergelijk geval vrij een andere opdracht of training in de plaats van de door opdrachtgever gewenste opdracht voor te stellen. 
Hugo Meijs is te allen tijde gerechtigd (een deel van) de door hem aanvaarde opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5. Verplichtingen Hugo Meijs

Hugo Meijs zal de door hem te verrichten opdrachten steeds naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
De door Hugo Meijs aangegane verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting en zijn geen resultaatverplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Hugo Meijs zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie van opdrachtgever welke hem wordt toevertrouwd. Vertrouwelijk is die informatie welke niet van algemene bekendheid is en 
waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.

Artikel 6. Grondslag aanbiedingen.

Hugo Meijs baseert zich in zijn aanbiedingen steeds op de informatie die 
de opdrachtgever hem verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Hugo Meijs alle belangrijke informatie verstrekt welke voor de opzet en uitvoering van de (advies)opdracht van belang kan zijn.

Artikel 7. Facturering en Betaling

Het overeengekomen tarief en honorarium wordt door Hugo Meijs als volgt aan de opdrachtgever gefactureerd en opdrachtgever zal dienovereenkomstig betalen aan Hugo Meijs: 
Op basis van een aan opdrachtgever kenbaar gemaakt dagdeeltarief. Het dagdeeltarief is altijd geoffreerd exclusief BTW.
Bijkomende kosten zoals reis-, verblijf- en kopieerkosten, huur- of locatiekosten, materiaalkosten zoals voor audio-, video en projectieapparatuur, licentiekosten ten aanzien van gebruikt materiaal en dergelijke worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
Hugo Meijs verleent geen korting voor contante betaling. 
Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening. De opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op korting of verrekening uit welke hoofde dan ook. 
Bij het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever binnen de door Hugo Meijs daarvoor gestelde termijn(en), verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het volledige nog openstaande bedrag ten gunste van Hugo Meijs terstond opeisbaar, terwijl de opdrachtgever daarenboven gehouden is een rentevergoeding van 1,5% van de overeengekomen prijs per maand, een gedeelte daarvan daaronder begrepen, gedurende welke de opdrachtgever in gebreke blijft volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hugo Meijs te voldoen, een en ander onverminderd het recht van Hugo Meijs zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. 
Het voorgaande bepaalde is eveneens van toepassing op de volgende situaties met dien verstande dat de vordering van Hugo Meijs terstond geheel opeisbaar is en het verzuim van de opdrachtgever meteen intreedt indien: 
de opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard of tot boedelafstand overgaat; beslag op het
geheel of een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt  gelegd; de opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet. 
Alle buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid door Hugo Meijs worden gemaakt teneinde betaling van opdrachtgever te verkrijgen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Annuleren of verschuiven opdracht

Opdrachtgever kan de aan Hugo Meijs verstrekte opdracht annuleren indien en voor zover hij aan Hugo Meijs daarvoor de volgende vergoeding voldoet: 
In geval van annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de opdracht door Hugo Meijs dient opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs vermeerderd met door Hugo Meijs gemaakte kosten dienen te voldoen; 
In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht door Hugo Meijs zal opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs en gemaakte kosten dienen te voldoen. 
Hetgeen is geregeld voor annuleren geldt eveneens in geval van verschuiven van een opdracht door opdrachtgever naar een andere datum.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Hugo Meijs 
kan uitsluitend plaatsvinden indien Hugo Meijs met feiten of omstandigheden geconfronteerd wordt die zich aan zijn invloed onttrekken en/of hem niet bekend waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht en welke het hem 
onmogelijk maken de opdracht volgens overeenkomst te voltooien. Indien mogelijk zal Hugo Meijs de opdracht door een derde laten uitvoeren Indien dit niet lukt, zal opdrachtgever slechts de tot dan toe gemaakte kosten door Hugo Meijs dienen te vergoeden. 
Indien opdrachtgever een of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens opdrachtgever op te leveren dat Hugo Meijs gerechtigd zal zijn de uitvoering van de opdracht te staken. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever blijven in dat geval onverminderd van kracht. 
Voorts behoudt Hugo Meijs het recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Opdrachtgever verkrijgt van Hugo Meijs het gebruiksrecht op alle producties die Hugo Meijs ten behoeve van opdrachtgever vervaardigt dan wel inzet, met dien verstande dat: 
het gebruiksrecht uitsluitend voor de deelnemers namens opdrachtgever bestemd is; 
de opdrachtgever dient te voldoen aan de financiële verplichtingen die verband houden met de ter beschikkingstelling van de producties, eventuele licenties en dergelijke. 
Niets van de door Hugo Meijs vervaardigde en/of ter beschikking gestelde producties mag door of vanwege opdrachtgever worden vermenigvuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Hugo Meijs.

Artikel 11. Aantal opgegeven deelnemers voor een training / bijeenkomst

Opdrachtgever staat ervoor in dat het door haar opgegeven aantal deelnemers voor een training aanwezig zal zijn. In elk geval dient opdrachtgever voor het overeengekomen aantal deelnemers aan een training de kosten te voldoen evenals de in verband met de door Hugo Meijs te betalen kosten in verband met reservering, licenties op gebruikt materiaal, locatiekosten, en dergelijke. 
Hugo Meijs behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren dan wel te verwijderen uit een training of bijeenkomst indien men zich niet houdt aan tijd- of andere relevante afspraken, de orde tijdens de training of bijeenkomst verstoort door gedrag, of dergelijke.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Hugo Meijs is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst welke hem zijn toe te rekenen, zoals grove schuld of nalatigheid dan wel het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid of het vakmanschap dat in de uitvoering van de opdracht door Hugo Meijs verwacht mag worden. 
In het geval van aansprakelijkheid van Hugo Meijs wordt deze nadrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de opdrachtgever in rekening te brengen prijs voor de reeds verrichte werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. 
Hugo Meijs is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade uit welken hoofde dan ook.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht, zijnde een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Hugo Meijs niet kan worden toegerekend is Hugo Meijs gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten met een redelijke termijn. In dat geval is Hugo Meijs gerechtigd van de opdrachtgever betaling te vorderen van hetgeen door hem voordat de situatie van overmacht is ingetreden, ter uitvoering van de gesloten overeenkomst reeds is verricht.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Hugo Meijs of daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.